บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชุดการเ่รียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (ว21101) เรื่อง สมบัติของสารและการจำแนกประเภทของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 1 สารและสมบัติของสาร [เข้าชม 10] [โดย เกษร ป้องสีดา]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชุดการเ่รียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (ว21101) เรื่อง สมบัติของสารและการจำแนกประเภทของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 1 สารและสมบัติของสาร [เข้าชม 8] [โดย เกษร ป้องสีดา]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชุดการเ่รียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (ว21101) เรื่อง สมบัติของสารและการจำแนกประเภทของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 1 สารและสมบัติของสาร [เข้าชม 10] [โดย เกษร ป้องสีดา]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชุดการเ่รียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (ว21101) เรื่อง สมบัติของสารและการจำแนกประเภทของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 1 สารและสมบัติของสาร [เข้าชม 7] [โดย เกษร ป้องสีดา]

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น หน่วยการเรียนรู้ อะตอมและตารางธาตุ รายวิชาเคมี รหัสวิชา ว30221 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น หน่วยการเรียนรู้ อะตอม และตารางธาตุ รายวิชาเคมี รหัสวิชา ว30221 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเคมีเพิ่มเติม ... [เข้าชม 51] [โดย krutap]

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น หน่วยการเรียนรู้ อะตอมและตารางธาตุ รายวิชาเคมี รหัสวิชา ว30221 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น หน่วยการเรียนรู้ อะตอม และตารางธาตุ รายวิชาเคมี รหัสวิชา ว30221 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเคมีเพิ่มเติม ... [เข้าชม 44] [โดย กิตติศักดิ์ ม่อมพะเนาว์]

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น หน่วยการเรียนรู้ อะตอมและตารางธาตุ รายวิชาเคมี รหัสวิชา ว30221 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น หน่วยการเรียนรู้ อะตอม และตารางธาตุ รายวิชาเคมี รหัสวิชา ว30221 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเคมีเพิ่มเติม ... [เข้าชม 37] [โดย กิตติศักดิ์ ม่อมพะเนาว์]

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น หน่วยการเรียนรู้ อะตอมและตารางธาตุ รายวิชาเคมี รหัสวิชา ว30221 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น หน่วยการเรียนรู้ อะตอม และตารางธาตุ รายวิชาเคมี รหัสวิชา ว30221 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเคมีเพิ่มเติม ... [เข้าชม 15] [โดย กิตติศักดิ์ ม่อมพะเนาว์]

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยา หน่วยการเรียนรู้โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยา หน่วยการเรียนรู้โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5 ขั้น) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชื่อผู้รายงาน นางสาวสุธีวัลย์ ... [เข้าชม 76] [โดย prom_lek]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

ชุดการเรียนการสอน ชุดที่ 1 เรื่อง การค้นพบกัมมันตภาพรังสี

ชุดการเรียนการสอน [เข้าชม 29] [โดย นางสาวดวงแข ชุมพล]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]