Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
เผยแพร่ผลงาน

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจร่วมกับวิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) Plus 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ... [เข้าชม 8] [โดย Natnicha]

เผยแพร่ผลงาน

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผู้ศึกษา : ... [เข้าชม 25] [โดย ครูชัย]

เผยแพร่ผลงาน

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผู้ศึกษา : ... [เข้าชม 13] [โดย ครูชัย]

เผยแพร่ผลงาน

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผู้ศึกษา : ... [เข้าชม 13] [โดย ชัยบุญ วงศ์สอน]

เผยแพร่ผลงาน

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผู้ศึกษา : ... [เข้าชม 12] [โดย ชัยบุญ วงศ์สอน]

เผยแพร่ผลงาน

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผู้ศึกษา : ... [เข้าชม 15] [โดย ชัยบุญ วงศ์สอน]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก เล่มที่ 2 เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของราก วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 [เข้าชม 16] [โดย kruoadbio]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก เล่มที่ 2 เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของราก วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 [เข้าชม 13] [โดย Bio Oad]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก เล่มที่ 2 เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของราก วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 [เข้าชม 10] [โดย Bio Oad]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก เล่มที่ 2 เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของราก วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 [เข้าชม 10] [โดย Bio Oad]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก เล่มที่ 2 เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของราก วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 [เข้าชม 10] [โดย Bio Oad]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก เล่มที่ 2 เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของราก วิชาชีววิทยา เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 [เข้าชม 10] [โดย Bio Oad]

เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โดยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นมือ

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โดยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นมือ ชื่อผู้รายงาน นางชุลีวรรณ สำเนียงหวาน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) ... [เข้าชม 26] [โดย นางชุลีวรรณ สำเนียงหวาน]

เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โดยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นมือ

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โดยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นมือ ชื่อผู้รายงาน นางชุลีวรรณ สำเนียงหวาน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) ... [เข้าชม 13] [โดย นางชุลีวรรณ สำเนียงหวาน]

เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โดยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นมือ

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โดยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นมือ ชื่อผู้รายงาน นางชุลีวรรณ สำเนียงหวาน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) ... [เข้าชม 14] [โดย hujine]

เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โดยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นมือ

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โดยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นมือ ชื่อผู้รายงาน นางชุลีวรรณ สำเนียงหวาน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) ... [เข้าชม 13] [โดย hujine]

เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โดยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นมือ

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โดยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นมือ ชื่อผู้รายงาน นางชุลีวรรณ สำเนียงหวาน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) ... [เข้าชม 14] [โดย hujine]

เผยเเพร่ผลงามทางวิชาการ

หัวข้อรายงาน รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้เสนอรายงาน นางวิชชุดา อาวรณ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนไผ่งามวิทยา สำ ... [เข้าชม 21] [โดย นคร รู้ดี]

เผยเเพร่ผลงามทางวิชาการ

หัวข้อรายงาน รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้เสนอรายงาน นางวิชชุดา อาวรณ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนไผ่งามวิทยา สำ ... [เข้าชม 19] [โดย นคร รู้ดี]

รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดดอยตุงบ้านฉัน เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดดอยตุงบ้านฉัน เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี ผู้รายงาน ... [เข้าชม 31] [โดย thaniya]

รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดดอยตุงบ้านฉัน เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดดอยตุงบ้านฉัน เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี ผู้รายงาน ... [เข้าชม 23] [โดย Thaniya]

รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดดอยตุงบ้านฉัน เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดดอยตุงบ้านฉัน เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความสำคัญ ชื่อเรื่อง รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดดอยตุงบ้านฉัน เพื่อพัฒนาความสามารถ การอ่านจับใจความสำ ... [เข้าชม 23] [โดย Thaniya]

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ สารชีวโมเลกุล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

บทคัดย่อ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ สารชีวโมเลกุล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ... [เข้าชม 49] [โดย warisa ]

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ สารชีวโมเลกุล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

บทคัดย่อ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ สารชีวโมเลกุล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ... [เข้าชม 36] [โดย warisa ]