Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
รายงานการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ผู้รายงาน นางสาวเจ๊ะฮาซีม๊ะ เจะมุ ปีการศึกษา 2560 ... [เข้าชม 21] [โดย thaniya]

รายงานการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ผู้รายงาน นางสาวเจ๊ะฮาซีม๊ะ เจะมุ ปีการศึกษา 2560 ... [เข้าชม 9] [โดย Thaniya]

ประกวดถ่ายภาพระดับม.ปลาย Olympus Tenkawa Photo Contest 2018 ชิงรางวัลไปฮอกไกโด

น้อง ๆ ม.ปลาย อย่ารอช้า ! รีบคว้ากล้องถ่ายภาพแล้วส่งมาประกวดกันในหัวข้อ 'เมืองที่ฉันรัก' ชิงรางวัลไปฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น และลุ้นรางวัล Popular Vote จาก Olympus Thailand ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน ... [เข้าชม 6] [โดย k.m.tomyam]

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ [เข้าชม 33] [โดย เพ็ญประภา อุดมฤทธิ์]

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร ... [เข้าชม 13] [โดย เนตรชนก นาคแก้ว]

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร ... [เข้าชม 7] [โดย เนตรชนก นาคแก้ว]

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร ... [เข้าชม 8] [โดย เนตรชนก นาคแก้ว]

การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ประกอบการจัดการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสกุณา รันพิศาล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ [เข้าชม 16] [โดย สกุณา รันพิศาล]

การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ประกอบการจัดการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสกุณา รันพิศาล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ [เข้าชม 10] [โดย นาง]

การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ประกอบการจัดการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสกุณา รันพิศาล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ [เข้าชม 6] [โดย นาง]

การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ประกอบการจัดการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสกุณา รันพิศาล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ [เข้าชม 7] [โดย นาง]

รายงานประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านตากแดด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานการประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านตากแดด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา แบ่งการประ ... [เข้าชม 134] [โดย Jug Kongyot]

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ ... [เข้าชม 143] [โดย เพ็ญประภาอุดมฤทธิ์]

บล็อค

ทดสอบ [เข้าชม 51] [โดย นศ]

บล็อค

ทดสอบ [เข้าชม 44] [โดย นศ]

บล็อค

ทดสอบ [เข้าชม 8] [โดย Lechee Samp]

เรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนบัวงามวิทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนบัวงามวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัย นายจำลอง บุญแต่ง ปีที่วิจัย 2559 ... [เข้าชม 282] [โดย ทิยานนท์ หมื่นสุข]

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พลังงานทดแทนเซลล์แสงอาทิตย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พลังงานทดแทนเซลล์แสงอาทิตย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านทับวัง ผู้ศึกษาค้นคว้า จักรพงษ์ ใจเย็น สถานศึกษา โรงเรียนบ้านทับวัง ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ ... [เข้าชม 82] [โดย nutxnut]

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ผู้วิจัย สุคนธ์ ... [เข้าชม 120] [โดย thaniya]

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ผู้วิจัย สุคนธ์ ... [เข้าชม 33] [โดย Thaniya]

Roto-Moulding product suppliers

suitable for molding large plastic product.Roto-Moulding product suppliers website:http://www.chinacoolerbox.com/rotational-moulding-plastic-products/ [เข้าชม 126] [โดย momu117]

Roto-Moulding product suppliers

suitable for molding large plastic product.Roto-Moulding product suppliers website:http://www.chinacoolerbox.com/rotational-moulding-plastic-products/ [เข้าชม 42] [โดย momu117]

Roto-Moulding product suppliers

SPECIFIC LLDPE resist acid and alkali, tough and durable, can work under very low temperature. Food grade raw materials even can be touched with food directly. Moreover, the cost of rotational molding ... [เข้าชม 17] [โดย momu117]

Roto-Moulding product suppliers

SPECIFIC LLDPE resist acid and alkali, tough and durable, can work under very low temperature. Food grade raw materials even can be touched with food directly. Moreover, the cost of rotational molding ... [เข้าชม 19] [โดย momu117]