หลักการตลาด...ตอนที่ 2: ความสําคัญของการตลาด

ความสําคัญของการตลาด

 

 

การตลาดยุคใหมในปจจุบันทุกหนวยงานธุรกิจนั้นใหความสําคัญของการตลาดนั้น เปนเครื่องมือที่ชวยสราง

ยอดขาย รายไดและกําไรใหกับธุรกิจ ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งตองใชการตลาดมาใชเพื่อการพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ สังคม และการคาทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ รวมทั้งการตลาดโลก ความสําคัญของการตลาดมี

ดังนี้ 

 

1. ความสําคัญตอเศรษฐกิจและสังคม มีดังนี้

 

1.1 การตลาดทําใหเกิดการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงทําใหเกิดการประดิษฐคิดคนผลิต

สินคาและบริการนวัตกรรมใหม ๆ ขึ้น เพื่อสนองความตองการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เชน การจัด

ใหมีเครื่องหมายการรับประกันคุณภาพอาหารที่บริโภค

 

1.2 การตลาดทําใหเกิดความสะดวกสบายของการหมุนเวียนของวัตถุดิบปจจัยการผลิตตางๆ เชน ผลผลิต

เกษตรกรรมที่นํามาใชเปนปจจัยการผลิตนํามาผานกระบวนการผลิต มาผลิตขึ้นเปนสินคาและบริการซึ่งเปนที่พึง

พอใจและไดรับความนิยมจากผูบริโภค

 

1.3 การตลาดทําใหเกิดการเสริมสรางความตองการซื้อในสินคาและบริการตางๆ อาจจะเปนความตองการซื้อ

ของผูบริโภคทั้งภายในและตางประเทศ ปจจัยเหลานี้เปนการสรางรายไดใหกับประเทศชาติมีความเจริญเติบโตมั่งคั่ง

เพิ่มขึ้น

 

1.4 การตลาดเปนสิ่งที่ชวยใหเกิดการเพิ่มการผลิต เพื่อสนองตอความตองการซื้อที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทําใหเกิดการ

ใชวัตถุดิบปจจัยการผลิต เกิดการลงทุนการผลิตและทําใหการจางแรงงานเพิ่มขึ้น ทั้งยังทําใหประชาชนสรางราย

ไดสูงขึ้น เปนการเพิ่มกําลังซื้อของประชาชนและทําใหเศรษฐกิจของประเทศเจริญรุงเรืองขึ้นดวย

 

1.5 การตลาดทําใหเกิดการสนับสนุนงานการคาระหวางประเทศ และในระดับโลกเปนสิ่งที่ชวยขยายตลาด

ผูบริโภคออกไปใหกวางขวางยิ่งขึ้นจากตลาดภายในประเทศไปสูระดับการคาระหวางประเทศ

 

2. ความสําคัญตอหนวยธุรกิจหรือองคการ มีดังนี้

 

2.1 การตลาดทําใหเกิดการสรางคุณคา และเสริมมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการ ทําใหธุรกิจมีรายไดเพิ่มขึ้น

 

2.2 การตลาดทําใหเกิดการสรางกิจกรรมของงานการตลาดที่แปลกใหมตามกระแสความนิยมของผูบริโภค

ทําใหเกิดรายไดและกําไรใหกับองคการที่สามารถตอสูกับการแขงขันได

 

2.3 การตลาดทําใหเกิดการลดตนทุนตอหนวยในการผลิต เนื่องจากเกิดการประหยัดตอขนาดจากการผลิต

จํานวนมาก อันเปนผลมาจากการใชเครื่องมือการตลาดไปเพิ่มปริมาณการผลิตสินคาดวยการใชวิธีการจัดจําหนาย

และการสงเสริมการตลาด

 

2.4 การตลาดทําใหเกิดการสรางนักธุรกิจมีความคิดริเริ่มและพัฒนาสิ่งใหม ๆ มาสนองความตองการของ

ผูบริโภคทําใหธุรกิจเจริญเติบโตอยูตลอดเวลา

 

3. ความสําคัญตอปจเจกบุคคล มีดังนี้ 

 

3.1 ปจเจกบุคคล สามารถนําหลักการตลาดไปใชในการดํารงชีวิต กลาวคือ การนําการตลาดไปประยุกตใชใน

การประกอบอาชีพสวนตัว และใชในชีวิตประจําวัน กลาวคือสรางความพึงพอใจใหกับ ลูกคาและสรางสัมพันธภาพที่ดี

แกลูกคา

 

3.2 การตลาดทําใหผูบริโภคไดรับขอมูลสารสนเทศทางการตลาด ทําใหเปนคนมีการเรียนรูเกิดองคความรู้

และทําใหผูบริโภคเกิดความรอบรูมากขึ้นในการเลือกซื้อผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีตอสุขภาพ

 

3.3 การตลาดทําใหเกิดการการสรางอาชีพตาง ๆ ใหกับบุคคลที่อยูในสายงานวิชาชีพการตลาด กลาวคือ

การตลาดจะชวยสรางใหเกิดอาชีพไดที่หลากหลาย เชน การใชเทคนิคการขายโดยมีรูปแบบการขายที่แปลกและ

แหวกแนวตามกระแสความนิยมใหม ๆ เสมอ การวิจัยตลาดที่ต้องใชทรัพยากรตาง ๆ ในการลงภาคสนามเพื่อคนหา

คําตอบทางการตลาด และการโฆษณาที่ใชสื่อที่หลากหลายและนําเทคโนโลยีใหมมานําเสนอเพื่อสรางความแตก

ตางใหกับสินคาและบริษัทได

 

3.4 การตลาดทําใหชีวิตความเปนอยูของบุคคลดีขึ้น เพราะเปนการสรางรายไดและคุณภาพชีวิตใหกับบุคคล

ทั้งภายในและภายนอกสายงานวิชาชีพทางการตลาด

 

3.5 การตลาดทําใหผูบริโภคไดรับความพึงพอใจ จากการบริโภคสินคาที่มีลักษณะอรรถประโยชนแบบตาง ๆ

ไดรับความสะดวกดานขอมูล รูปแบบ ความเปนเจาของ สถานที่ และเวลาในการซื้อและความพึงพอใจในการบริโภค

สินคาและบริการ

 

 

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ศิริวรรณ เสรีรัตน , ศุภร เสรีรัตน , ปริญ ลักษิตานนท และสุพีร ลิ่มไทย. . หลักการตลาด.

กรุงเทพมหานคร : ธีระฟลม และไซเท็กซ.2543. 

Bovee,Courtland L., Michael J. Houston and John V. Thill. 1995. Marketing. 2th ed. New York : McGraw-hill, Inc.

Kotler,Philip. 2004. Marketing Management. Millennium ed. New Jersey : Prentice - Hall,Inc.