บทเรียน ม.4

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
เพลงคนที่ถูกรักเพลงคนที่ถูกรัก8234
เพลงเรื่องจริงยิ่งกว่านิยาย English Versionเพลงเรื่องจริงยิ่งกว่านิยาย English Version13800
Vocabulary Brain Map Technique เสนอแนะแนวทางเพิ่มคำศัพท์ด้วย Brain MapVocabulary Brain Map Technique เสนอแนะแนวทางเพิ่มคำศัพท์ด้วย Brain Map16621
Learning CUTEP วิเคราะห์ CUTEP 2013 Learning CUTEP วิเคราะห์ CUTEP 2013 7137
ตัวคูณร่วมน้อย (The Least Common Multiple)     ตัวคูณร่วมน้อย (The Least Common Multiple) 11635
จำนวนเฉพาะสัมพัทธ์จำนวนเฉพาะสัมพัทธ์17935
ตัวหารร่วมมาก (The Greatest Common Divisor) ตัวหารร่วมมาก (The Greatest Common Divisor) 7563
เพลงเจ็บแต่จบ English Versionเพลงเจ็บแต่จบ English Version8142
181
จำนวนเฉพาะ (prime numbers)จำนวนเฉพาะ (prime numbers)8839
การหารลงตัว (Exact Division) การหารลงตัว (Exact Division) 26683
การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์  การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ 166927
ค่าสัมบูรณ์ ค่าสัมบูรณ์ 12024
อสมการ อสมการ 9690
ช่วงและการแก้อสมการช่วงและการแก้อสมการ26141
สมบัติของการไม่เท่ากัน สมบัติของการไม่เท่ากัน 25748
การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว 45287
สมบัติของระบบะจำนวนจริง สมบัติของระบบะจำนวนจริง 11737
จำนวนจริง จำนวนจริง 6589
ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณสองตัว ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณสองตัว 5830
สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ 47151
ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ 41527
ตัวบ่งปริมาณ ตัวบ่งปริมาณ 27375
ประโยคเปิด ประโยคเปิด 10631
ประโยคเปิด ประโยคเปิด 1599
การอ้างเหตุผล การอ้างเหตุผล 67474
สัจนิรันดร์ (Tautology)  สัจนิรันดร์ (Tautology) 34736
รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกันรูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน76605
การสร้างตารางค่าความจริงการสร้างตารางค่าความจริง56568
 การหาค่าความจริงของประพจน์ การหาค่าความจริงของประพจน์ 50783
1.2 การเชื่อประพจน์1.2 การเชื่อประพจน์40096
ประพจน์ (Propositions หรือ Statements) ประพจน์ (Propositions หรือ Statements) 73559
เพลงตุ๊กตาบลายท์ (แกรนด์ เดอะสตาร์) English Versionเพลงตุ๊กตาบลายท์ (แกรนด์ เดอะสตาร์) English Version4729
แบบฝึกหัด การประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติแบบฝึกหัด การประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ3304
การประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติการประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ7675
แบบฝึกหัด อัตราส่วนตรีโกณมิติแบบฝึกหัด อัตราส่วนตรีโกณมิติ2571
อัตราส่วนตรีโกณมิติอัตราส่วนตรีโกณมิติ118089
แบบฝึกหัด ฟังก์ชันขั้นบันไดแบบฝึกหัด ฟังก์ชันขั้นบันได3310
ฟังก์ชันขั้นบันไดฟังก์ชันขั้นบันได6907
แบบฝึกหัด ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์แบบฝึกหัด ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์2101
ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์8520
แบบฝึกหัด ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลแบบฝึกหัด ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล3234
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล4013
แบบฝึกหัด การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องฟังก์ชันกำลังสองและกราฟแบบฝึกหัด การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องฟังก์ชันกำลังสองและกราฟ1792
การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องฟังก์ชันกำลังสองและกราฟการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องฟังก์ชันกำลังสองและกราฟ3253
แบบฝึกหัด การแก้อสมการโดยใช้กราฟแบบฝึกหัด การแก้อสมการโดยใช้กราฟ1613
การแก้อสมการโดยใช้กราฟการแก้อสมการโดยใช้กราฟ3027
แบบฝึกหัด  การนำกราฟไปใช้ในการแก้สมการและอสมการแบบฝึกหัด การนำกราฟไปใช้ในการแก้สมการและอสมการ1714
การนำกราฟไปใช้ในการแก้สมการและอสมการการนำกราฟไปใช้ในการแก้สมการและอสมการ5685
แบบฝึกหัด กราฟของฟังก์ชันกำลังสองแบบฝึกหัด กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง2860