บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด17065
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต134985
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 66613
พอลิเมอร์พอลิเมอร์216277
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม117613
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน35432
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์77919
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18517
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ17980
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ56581
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน80365
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน40851
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน84066
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์12346
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์36261
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส86413
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส76637
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย23390
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ15207
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส43783
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์30233
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม59269
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ61458
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล35103
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล26384
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล41088
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี58510
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี127204
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 70333
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย113578
สารละลายสารละลาย114122
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม99898
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ23742
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี78053
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ19896
มวลอะตอมมวลอะตอม142624
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน107427
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ13135
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่81570
พันธะโลหะพันธะโลหะ44026
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์204354
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก118966
ตารางธาตุตารางธาตุ222112
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม202589