บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด21878
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต155026
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 80401
พอลิเมอร์พอลิเมอร์259573
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม135291
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน41430
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์92136
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ20661
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19446
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ66337
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน92737
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน47063
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน104778
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์14329
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์42955
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส103326
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส84555
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย28684
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ17231
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส49498
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์35597
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม77229
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ81025
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล44020
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล30657
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล48667
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี64860
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี148391
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 84070
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย137083
สารละลายสารละลาย146117
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม116261
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ26672
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี93959
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ23000
มวลอะตอมมวลอะตอม174845
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน134337
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ14137
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่99324
พันธะโลหะพันธะโลหะ53960
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์249161
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก139589
ตารางธาตุตารางธาตุ243616
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม241603