บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด16276
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต129235
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 64820
พอลิเมอร์พอลิเมอร์208478
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม113928
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน34389
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์75266
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18249
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ17717
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ54917
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน77682
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน39611
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน78700
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์12061
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์35197
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส81949
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส74610
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย22525
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ14759
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส42534
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์29132
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม57711
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ59343
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล33780
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล25516
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล39331
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี56431
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี121423
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 67027
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย109777
สารละลายสารละลาย107683
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม97431
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ23375
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี75660
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ19567
มวลอะตอมมวลอะตอม132607
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน102715
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ12975
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่76403
พันธะโลหะพันธะโลหะ42270
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์198336
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก115084
ตารางธาตุตารางธาตุ217015
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม192326