บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด20972
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต148094
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 75512
พอลิเมอร์พอลิเมอร์244097
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม129930
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน39118
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์87072
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19923
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18980
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ62426
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน88513
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน45326
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน98359
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์13720
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์41164
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส98434
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส82168
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย27397
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ16655
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส47559
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์33499
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม67434
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ71924
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล39986
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล29161
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล45903
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี62640
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี141660
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 80374
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย127238
สารละลายสารละลาย133669
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม110887
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ25960
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี86725
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ22188
มวลอะตอมมวลอะตอม164483
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน122903
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ13803
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่92696
พันธะโลหะพันธะโลหะ49716
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์224439
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก129278
ตารางธาตุตารางธาตุ234424
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม228888