บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด18837
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต142439
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 72726
พอลิเมอร์พอลิเมอร์233989
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม125164
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน37757
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์83963
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19286
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18473
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ59927
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน84344
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน42682
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน89525
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์12823
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์39003
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส94027
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส79999
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย25669
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ16067
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส46037
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์32392
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม65138
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ69022
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล37809
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล27999
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล43936
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี59894
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี132044
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 74268
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย120914
สารละลายสารละลาย125022
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม106865
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ25035
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี82889
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ20931
มวลอะตอมมวลอะตอม151459
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน114992
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ13466
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่87290
พันธะโลหะพันธะโลหะ47326
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์215005
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก124471
ตารางธาตุตารางธาตุ227338
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม210756