บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก82854
ลิพิดลิพิด108736
โปรตีนโปรตีน95020
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์127391
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 71326
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง31976
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 50776
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22115
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว27666
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง29050
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง39464
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์28186
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์34683
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์8958
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ26779
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ153328
ฟีโรโมนฟีโรโมน9760
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน18776
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5299
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.618810
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.510332
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4219517
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.320666
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.249728
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.116184
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์62022
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.426376
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 34671
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.318310
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร31579
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 76383
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 26229
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 63691
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต45469
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.224992
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 43586
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม20358
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 133986
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA87712
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม39486
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)56107
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม34105
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 206012
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)54957
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม42763
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA33890
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA34301
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.346840
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2123976
โครโมโซมโครโมโซม22409