บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก80680
ลิพิดลิพิด105198
โปรตีนโปรตีน92495
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์124050
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 68903
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง31806
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 49361
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด21987
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว27469
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง28835
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง39071
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์27630
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์34157
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์8838
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ26571
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ149834
ฟีโรโมนฟีโรโมน9596
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน18488
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5164
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.618444
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.510126
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4213898
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.319607
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.246821
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.115808
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์60666
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.425892
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 33917
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.318027
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร30400
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 74377
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 25724
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 61434
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต44138
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.224009
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 42408
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม20147
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 128923
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA86421
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม38256
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)54989
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม33339
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 202735
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)53750
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม42279
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA32905
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA33312
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.345461
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2121365
โครโมโซมโครโมโซม22049