บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก87393
ลิพิดลิพิด114473
โปรตีนโปรตีน99673
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์136362
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 75865
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง32479
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 54782
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22329
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว28038
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง29704
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง40342
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์29688
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์36153
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9172
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ27328
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ160622
ฟีโรโมนฟีโรโมน10146
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน19706
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5541
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.619459
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.510780
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4225860
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.321612
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.251478
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.116603
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์65508
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.428898
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 36270
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.319530
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร33806
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 82674
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 27751
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 71189
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต47709
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.228150
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 45726
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม21126
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 151203
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA91393
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม41862
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)58869
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม35823
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 209940
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)57320
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม43987
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA35461
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA36189
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.348112
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2137042
โครโมโซมโครโมโซม22892