บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก91241
ลิพิดลิพิด119671
โปรตีนโปรตีน102968
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์143464
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 79340
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง32971
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 59279
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22659
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว28508
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง30510
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง41403
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์30857
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์37192
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9467
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ27997
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ168109
ฟีโรโมนฟีโรโมน10568
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน20417
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5915
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.620016
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.511118
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4229198
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.322785
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.253406
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.117112
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์68096
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.429919
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 37195
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.320046
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร35975
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 85606
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 28437
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 74923
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต50124
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.230257
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 47252
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม21818
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 158679
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA93782
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม43900
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)61201
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม37151
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 213958
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)59153
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม45078
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA36652
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA37967
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.350033
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2141030
โครโมโซมโครโมโซม23603