บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก96401
ลิพิดลิพิด124401
โปรตีนโปรตีน106408
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์146396
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 81717
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง33399
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 64455
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22909
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว29109
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง31585
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง42644
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์32294
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์38511
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9707
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ28525
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ181220
ฟีโรโมนฟีโรโมน10993
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน21200
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ6314
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.620478
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.511450
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4232164
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.323351
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.254225
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.117333
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์73307
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.430779
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 40095
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.320463
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร39451
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 88344
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 28979
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 79053
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต54128
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.232530
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 51490
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม23656
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 166650
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA101382
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม47874
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)65998
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม39779
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 218391
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)64312
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม47231
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA38241
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA42106
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.351234
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2146009
โครโมโซมโครโมโซม24425