บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)40543
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)111883
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต11016
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??18416
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ80070
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ53974
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ36275
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์59118
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์125312
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์43787
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์80705
กาแล็กซี่กาแล็กซี่42917
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ106838
เอกภพเอกภพ25514
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน101619
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์53169
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา61113
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค133060
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่11643
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา100790
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก51216
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี31352
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ31999
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน9377
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A25138
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A15694
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A27588
พันธะเคมีพันธะเคมี11726
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน32931
ตารางธาตุตารางธาตุ26008
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม46129
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี71627
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน112751
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี23298
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี19651
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์59069
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์24969
พลาสติกพลาสติก32795
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์31479
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์30066
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน49397
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน41641
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ15809
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม118196
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม26924
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก21594
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ265939
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต67661
โปรตีนโปรตีน54951
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน159663