บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)26587
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)75398
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต8894
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??14694
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ66701
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ46415
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ32157
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์52095
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์93963
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์35629
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์68216
กาแล็กซี่กาแล็กซี่39053
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ91966
เอกภพเอกภพ23366
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน77095
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์44070
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา41780
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค111322
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10433
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา86965
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก48216
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี22639
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ26656
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8538
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A21944
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A13203
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A19100
พันธะเคมีพันธะเคมี9872
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน28273
ตารางธาตุตารางธาตุ24031
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม38088
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี61521
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน101613
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี21135
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี15820
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์50369
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์20324
พลาสติกพลาสติก27729
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์25738
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์25051
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน44319
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน33329
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ13572
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม99604
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม22725
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก17897
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ227947
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต57171
โปรตีนโปรตีน48574
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน125045