บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)28794
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)79782
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต9233
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??15267
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ68742
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ47290
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ32578
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์53759
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์97806
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์36909
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์69985
กาแล็กซี่กาแล็กซี่39612
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ95538
เอกภพเอกภพ23754
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน79424
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์45203
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา43268
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค114594
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10581
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา89145
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก48996
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี23254
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ27176
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8643
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A22504
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A13660
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A20575
พันธะเคมีพันธะเคมี10048
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน29251
ตารางธาตุตารางธาตุ24218
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม39198
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี62906
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน104186
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี21581
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี16399
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์51780
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์21101
พลาสติกพลาสติก28317
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์26394
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์25734
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน45147
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน34408
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ13805
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม102316
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม23241
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก18274
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ232890
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต58891
โปรตีนโปรตีน49680
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน130798