บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)32131
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)86968
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต9657
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??16001
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ74146
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ50255
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ34334
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์56410
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์109327
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์39847
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์74323
กาแล็กซี่กาแล็กซี่40930
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ100611
เอกภพเอกภพ24409
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน86561
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์48267
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา49182
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค118121
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10758
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา93090
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก49667
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี24936
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ28207
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8798
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A23114
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A14179
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A22303
พันธะเคมีพันธะเคมี10511
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน30573
ตารางธาตุตารางธาตุ24613
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม40530
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี65411
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน107172
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี22214
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี17538
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์54800
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์22395
พลาสติกพลาสติก30009
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์28399
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์27559
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน46972
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน36905
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ14686
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม108190
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม24762
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก19432
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ239949
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต62229
โปรตีนโปรตีน51435
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน142412