ผลของไฟป่าต่อประชากรของผักหวานป่า

ชื่อโครงการ ผลของไฟป่าต่อประชากรของผักหวานป่า
ชื่อผู้ทำโครงงาน ขวัญภิรมณ์ ณะเรืองศรี และสุทธาะร ไชยเรืองศรี
สถาบันการศึกษา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับชั้น อื่นๆ
หมวดวิชา ชีววิทยา
บทคัดย่อ ผักหวานป่า(Melientha suavis Pierre)เป็นพืชที่พบได้มากในพื้นที่ป่าเต็งรังที่มีสภาพแห้งแล้งมีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ ชาวบ้านมีความเชื่อว่าไฟจะกระตุ้นการแตกยอดของผักหวานป่า จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ชาวบ้านเผาป่าทุกปี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชากรของผักหวานป่าได้ การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของไฟป่าที่มีต่อประชากรผักหวานป่า โดยเปรียบเทียบความหนาแน่นประชากรของผักหวานป่าในพื้นที่กันไฟและพื้นที่มีไฟเข้า วางแปลงขนาด 40*40 ตารางเมตร ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาฮ่องไคร้ และพื้นที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ละ 4 แปลง สำรวจจำนวนผักหวานป่า วัดความสูงและขนาดเส้นรอบลำต้น จากการศึกษาพบว่าประชากรผักหวานป่ามีการกระจายตัวแบบกลุ่ม ความหนาแน่นเฉลี่ยในพื้นที่มีไฟและำม่มีไฟอยู่ที่ 66.00 และ66.25 ต้น/ไร่ ตามลำดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ ทั้งนี้พบว่าร้อยละของประชากรที่มีต้นขนาดใหญ่ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟมีค่าสูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่มีไฟ
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF