การประเมินความเป็นไปได้ในการเพิ่มชุดโครโมโซมในมันสำปะหลังพันธุ์การค้าห้วยบง 80

ชื่อโครงการ การประเมินความเป็นไปได้ในการเพิ่มชุดโครโมโซมในมันสำปะหลังพันธุ์การค้าห้วยบง 80
ชื่อผู้ทำโครงงาน ณชล แร่ทอง,ปิยะ กิตติภาดากุล และวรรณสิริ วรรณรัตน์
สถาบันการศึกษา ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับชั้น อื่นๆ
หมวดวิชา ชีววิทยา
บทคัดย่อ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือพัฒนาเทคนิคการผลิตต้นโพลิพลอยด์ในมันสำปะหลังพันธุ์การค้าของไทยจากการป้ายตาข้างมันสำปะหลังด้วยสารโคลชิซีนเข้มข้น 0.2% เป็นเวลานาน 7 วัน พบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมตาข้างมันสำปะหลังที่ได้รับสารโคลชิซีนมีอัตรารอดชีวิต 59.46% และยอดที่งอกใหม่มีข้อระหว่างตาสั้นลงและโตช้ากว่าจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตาข้างมันสำปะหลังบนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสูตร MS ที่ผสมโคลชิซีนที่ความเข้มข้น 0.001-0.004% เป็นเวลา 5,10 และ 15 วัน พบว่า ต้นมันสำปะหลังที่ได้รับสารโคลชิซีน (Gศูนย์) มีแน้วโน้มการรอดชีวิตลดลงเมื่อระดับความเข้มข้นโคลชิซีนสูงและต้นมันสำปะหลังที่ผ่านการถ่ายทอดเนื้อเยื่อรุ่นที่สี่ (G4) มีต้นที่มีลักษณะข้อสั้น ต้นเตี้ยและโตช้ากว่ากลุ่มควบคุมเฉลี่ย 35-78% โดยคาดว่าน่าจะเป็นต้นที่มีลักษณะโพลิลอยด์ ซึ่งจะมีการตรวจสอบจำนวนชุดโครโมโซมในต้นมันสำปะหลังที่คาดว่าเป็นโพลิพลอยด์ต่อไป
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF