เครื่องถอนมันสำปะหลัง

ชื่อโครงการ เครื่องถอนมันสำปะหลัง
ชื่อผู้ทำโครงงาน ๑. จุฑารัตน์ ทองไทย ๒. ณัฐพงษ์ แก้วต้อย ๓. ชนะชัย ถนอมพลกลัง
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ๑. นายปราการ ดวงอุปะ ๒. นางธิดา ปัญญาศุภโชติ
สถาบันการศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา ฟิสิกส์
บทคัดย่อ

การประดิษฐ์เครื่องถอนมันสำปะหลังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้เครื่องกลผ่อนแรงและอำนวยความสะดวกในการทำงาน สามารถลดอาการบาดเจ็บเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อทำให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานมากขึ้นอีกทั้งประหยัดเวลางานได้ตามกำหนดชาวงเวลาของมันสำปะหลัง เกษตรกรสามารถผลิตใช้เองได้ จากการประดิษฐ์ทดลองใช้พบว่า

การเปรียบเทียบเชิงกลเครื่องถอนมันสำปะหลังมีค่ามากกว่า 1 อำนวยความสะดวกจนถึงได้เปรียบเชิงกลทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของด้ามคานงัดที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและมีระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้ด้านรูปทรงอยู่ในระดับมากร้อยละ 84 ด้านความคล่องตัวสะดวกต่อการใช้งานอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 84 ค้านลดอาการปวดเมื่อยล้าของกล้ามเนื้ออยู่ในระดับมากร้อยละ 82 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสร้าง

วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
19 พ.ย. 2557
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1