บทความโครงงาน

โครงงานวิชาการ

วิชาการดอทคอมได้พัฒนาคลังโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บและรวบรวมโครงงานวิทย์ ฯ , โครงงานคณิตฯ และ โครงงานคอมพิวเตอร์ ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับมหาวิทยาลัย หรือโครงงานวิทยาศาตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิ้วเตอร์ ที่มาจากโครงการประกวดต่างๆ ทั้งนี้มุ่งหวังที่จะให้คลังโครงงานแห่งนี้ เป็นแหล่งศูนย์รวมโครงงานวิทยาศาตร์ , โครงงานคณิตศาสตร์ , โครงงานคอมฯ จากทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ ใช้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลโครงงานต่างๆ ตลอดจนใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่โครงงานของตนเองให้แก่บุคคลอื่นๆ

ปัจจุบันฐานข้อมูลโครงงานมีข้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ อยู่ประมาณ 1,000 โครงงาน ส่วนหนึ่งได้มีการรวบรวมโครงงานมาจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ (JSTP) โครงการประกวดซอฟแวร์แห่งชาติ (NSC) ที่จัดโดย NECTEC และโคงงานจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยทีมงานจะพยายามรวมรวมข้อมูลโครงงานจากแหล่งอื่นๆ เพิ่มเติมและคาดว่าในอนาคตระบบคลังข้อมูลโครงงานจะเป็นระบบที่สามารถรวมรวมโครงงานต่างๆ ทั่วประเทศได้

โครงงานทั้งหมดหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวน์โหลด
สปาและศาสตร์แห่งการบำบัด
3887
เกมรามยุทธ์ Rama Yuth Game
3193
โลกสวยด้วยมือเรา
10163
นายเฉลิม ท่องโลก(Travel with Mr.Chalerm)
1955
มหัศจรรย์สมุนไพร(Magic Herbal)
6277
ไซเบอร์เนติก เรฟโวลูชัน
6209
แผ่นดินไหว(Earthquake)
5155
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่
7288
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการลบของนักเรียน
2728
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมไทร โดยใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตร 5 STARS ปีการศึกษา 2552
2700
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเรื่องคำกริยา (ช่วย)และชนิดของคำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุมนุมภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( ภาษาอังกฤษ )
2918
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย !
23672
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า
53619
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล
22125
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
19243
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี
76072
สารเร่งรากกาแฟ
43548
การศึกษาการผลิตกระดาษหนัง (Parchment) จากพืชท้องถิ่น โดย Acetobacter xylinum
20713
ขจัดสิ้น แดดิ้น แมลงวันทอง
40040
การรักษาดอกมะลิให้คงทน
54484
การสำรวจผักพื้นบ้าน ในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
44404
ขี้เหล็กเร่งการสุกของผลไม้
77008
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร
13589
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES
6203
เครื่องสูบน้ำพลังลม
46836
เตาเผาถ่านเคลื่อนที่
16802
กระดาษนุ่นปุกปุย
24081
หมึกจากสนิม
45137
น้ำแป้งมันเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตของเห็ดฟาง
11372
เครื่องพอกไข่เค็ม
14351