บทความฟิสิกส์

บทความในด้านฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ และฟิสิกส์ศึกษา เผยแพร่ภายใต้โครงการ “การขยายผลการวิจัยและองค์ความรู้ฟิสิกส์สู่ครู และเยาวชน” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมฟิสิกส์ไทย ( http://www.thps.org/ ) กับวิชาการดอทคอม เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ เข้าถึงองค์ความรู้ ผลงานวิจัยทางด้านฟิสิกส์ได้มากยิ่งขึ้น

ข้อสอบฟิสิกส์มาตรฐาน สอวน.

ข้อสอบมาตรฐานนี้เผยแพร่เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อม และฝึกฝนด้วยตนเองในองค์ความรู้ฟิสิกส์ที่ถูกต้อง เพิ่มความ เข้มแข็งในวิชาการฟิสิกส์ของประเทศ เผยแพร่ภายใต้โครงการ “การขยายผลการวิจัยและองค์ความรู้ฟิสิกส์สู่ครูและเยาวชน” ซึ่ง เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมฟิสิกส์ไทย ( http://www.thps.org/ ) กับวิชาการดอทคอม

 1. จลศาสตร์ในหนึ่งและสองมิติ ชุดที่ 1 (โจทย์คำถาม, เฉลยละเอียด)
 2. จลศาสตร์ในหนึ่งและสองมิติ ชุดที่ 2 (โจทย์คำถาม, เฉลยละเอียด)
 3. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ชุดที่ 1 (โจทย์คำถาม, เฉลยละเอียด)
 4. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ชุดที่ 2 (โจทย์คำถาม, เฉลยละเอียด)
 5. งาน พลังงาน โมเมนตัม ชุดที่ 1 (โจทย์คำถาม, เฉลยละเอียด)
 6. งาน พลังงาน โมเมนตัม ชุดที่ 2 (โจทย์คำถาม, เฉลยละเอียด)
 7. ฮาร์มอนิกอย่างง่าย ชุดที่ 1 (โจทย์คำถาม, เฉลยละเอียด)
 8. ฮาร์มอนิกอย่างง่าย ชุดที่ 2 (โจทย์คำถาม, เฉลยละเอียด)
 9. กลศาสตร์ของของไหล ชุดที่ 1 (โจทย์คำถาม, เฉลยละเอียด)
 10. กลศาสตร์ของของไหล ชุดที่ 2 (โจทย์คำถาม, เฉลยละเอียด)
 11. ไฟฟ้าสถิต ชุดที่ 1 (โจทย์คำถาม, เฉลยละเอียด)
 12. ไฟฟ้ากระแสตรง ชุดที่ 1 (โจทย์คำถาม, เฉลยละเอียด)
 13. ไฟฟ้ากระแสตรง ชุดที่ 2 (โจทย์คำถาม, เฉลยละเอียด)
 14. แสงเชิงเรขาคณิต ชุดที่ 1 (โจทย์คำถาม, เฉลยละเอียด)
 15. แสงเชิงเรขาคณิต ชุดที่ 2 (โจทย์คำถาม, เฉลยละเอียด)